Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

CIEKAWIEJ, SZYBCIEJ, PEWNIEJ…

 

            Z początkiem roku szkolnego 2012/2013, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, ruszył projekt „Ciekawiej, szybciej, pewniej…” realizowany przez Gminę Świerczów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w okresie od września 2012 do końca lipca 2014 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach. W projekcie przewidziano udział wszystkich uczniów szkoły, projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów klas I-VI.

W ramach projektu w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego realizowane były:

·         zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I – III, z języka polskiego oraz z matematyki,

·         zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z języka niemieckiego, z języka angielskiego, przyrodnicze, komputerowe, matematyczne, z podstaw przedsiębiorczości oraz warsztaty artystyczne i dziennikarskie,

·         zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, treningi EEG oraz warsztaty,

·         program prewencyjny dla wszystkich uczniów,

·         wyjazd edukacyjny do Krakowa – rozwijający zdolności poznawcze i zainteresowania uczniów i uczennic.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze miały na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów do nich zakwalifikowanych, zdobycie umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia.

Zajęcia pozalekcyjne przewidziane były dla uczniów, którzy wykazują zainteresowanie poszczególnymi zajęciami. Udział w nich przyczyni się do uzyskania szerszej wiedzy i rozwinięcia dodatkowych umiejętności.

Zajęcia specjalistyczne służyły uczniów i uczennicom, u których stwierdzono różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe.

Program prewencyjny miał na celu ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktykę uzależnień.

Podczas czterodniowego wyjazdu edukacyjnego do Krakowa dzieci zobaczyły i poznały: miejsca pracy oraz dawne narzędzia i sprzęty używane w Kopalni Soli w Bochni, Bazylikę św. Mikołaja, Muzeum Fischera, Sukiennice, Muzeum Nauki, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Collegium Maius, Katedrę na Wawelu, Muzeum Katedralne, Pomnik Kazimierza Wielkiego, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, przeszły Żydowską Trasą Pamięci liczącą 13 punktów, m.in. Synagoga, miejsce byłej bramy getta, była siedziba Rady Żydowskiej, cmentarz żydowski, a także uczestniczyły w seansie filmowym.

Ponadto jednym z zadań projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Na potrzeby uczniów zakupiony został m. in. sprzęt ICT, oprogramowanie, gry, zabawki, książki, płyty, karty pracy, drobny sprzęt do zajęć, instrumenty, sprzęt muzyczny, plansze i tablice dydaktyczne, materiały biurowe oraz aparatura do terapii Biofeedback i interaktywny system zbierania i analizowania informacji.

 

dyrektor szkoły – Cezary Zając

wstecz